Obchodné podmienky

 

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) upravujú kúpno - predajné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej zmluvné strany) a ich vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy, v súvislosti s Obchodným zákonníkom (Zákon č. 513/1991 Zb.) v platnom znení. Na právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto VOP sa vzťahujú príslušné právne predpisy Slovenskej republiky.
 2. Dodávky, služby a ponuky predávajúceho sa uskutočnia na základe týchto VOP a to za predpokladu, že medzi predávajúcim a kupujúcim nebude uzatvorená osobitná kúpna zmluva (rámcová alebo jednorazová).

 3. Ustanovenia osobitných (rámcových alebo jednorazových) kúpnych zmlúv majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

 4. Zmluvné strany:


  Predávajúci: Hardware Support s.r.o., Švermova 23, 911 01 Trenčín
 IČO: 46 178 899

  DIČ: 2023268995

  Číslo účtu: IBAN: SK38 1100 0000 0029 2486 2451


  zapísaný v Obchodnom registri: Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 24539/R


  Kontaktné údaje: 

  tel.: +421 32 285 0160 - office

  tel.: 0800 300 630 - bezplatné telefónne číslo


  mail: info@repasovanecisco.sk
 (ďalej len “predávajúci")

  
a
 
kupujúci: Obchodní partneri s prideleným IČO-m, zapísaní v Obchodnom registri Slovenskej republiky a v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (ďalej len kupujúci).

 5. Predmetom zmluvy sú len položky tovarov a služieb (produktov) výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke. Množstvo, vlastnosti, ceny, a ostatné údaje obsiahnuté na www stránke predávajúceho sú záväznými údajmi.

 6. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle potvrdenie objednávky kupujúcemu.

 7. Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcemu dodávať produkty bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh a produkty vyhovujúcie normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

 8. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá produkt prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

 9. Objednávka kupujúceho musí obsahovať najmä tieto údaje:
 - obchodné meno kupujúceho,

  - miesto podnikania alebo sídlo kupujúceho,

  - telefónny kontakt na kupujúceho,


  - IČO a DIČ kupujúceho,
 - miesto dodávky tovaru,
 - druh /kód/ tovaru,

  - množstvo tovaru,


  - iná špecifikácia tovaru /napr. farba, potreba dodať doplnkový tovar a pod./,

  - označenie osoby oprávnenej prevziať tovar, ak sa táto líši od osoby, ktorá tovar objednala.

 10. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.

 11. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

 12. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické, alebo emailové potvrdenie alebo potvrdenie prostredníctvom súkromnej správy predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky".

 13. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii produktu, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene produktu a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde a ako má byť produkt dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne dodania produktu, prípadne iné údaje.

 14. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s produktom v písomnej alebo aj elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie produktu a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (údaje o vlastnostiach produktu, návody na montáž, obsluhu, použite, údržbu, bezpečnostné upozornenia).

 15. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný produkt a kupujúci má povinnosť toto jeho právo zachovať.

 16. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  - objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný kupujúci, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.),

  - produkt sa už nevyrába. 

  V takom prípade kupujúcemu nevzniká žiadny právny nárok a predávajúci je povinný informovať kupujúceho o zrušení objednávky písomnou formou.

 17. Kupujúci má právo objednávku stornovať. Po záväznom potvrdení objednávky pre prípad stornovania potvrdenej objednávky kupujúcim, je tento povinný uhradiť predávajúcemu storno poplatok a škodu vzniknutú týmto jednaním. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny produktu. 


  Predávajúci si toto právo uplatniť nemusí. Ak si predávajúci toto právo uplatní, oznámi to písomne kupujúcemu do 30 dní od storovania objednávky.

 18. Spôsoby dodania tovaru:

  Dodanie tovaru je možné zabezpečiť kuriérskou spoločnosťou Slovak Parcel Service s.r.o. .
 Náklady na dodanie tovaru znáša predávajúci.

 19. Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu produktu dohodnutú v kúpnej zmluve v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") podľa zák.č.18/1996 Z.z. v platnom znení bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.


  Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho IBAN: SK38 1100 0000 0029 2486 2451, VS: číslo objednávky.

 20. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí produktu, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu za vzniknuté náklady na objednanie a dodávku nezaplateného produktu.

 21. Ceny produktu uvedené na www stránke predávajúceho sú platné v okamihu objednania tovaru.

 22. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k produktu až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

 23. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k produktu až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za produkt.

 24. Prevzatie produktu kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 25. Doklad o kúpe vystavený na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom.

 26. Ak sa zmluné strany nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku splniť najneskôr do 60 dní od jej doručenia.

 27. Miestom dodania produktu je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Produkt sa považuje za dodaný okamihom doručenia produktu na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky. Kupujúci prevezme tovar osobne alebo zabezpečí, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti a podpíše protokol o doručení a odovzdaní tovaru.

 28. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal produkt, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento produkt. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť, podľa ktorej je kupujúci povinný prevziať objednaný produkt.

 1. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 2. Nebezpečenstvo škody na produkte prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci prevezme produkt od predávajúceho, alebo ním poverenej osoby.

 3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na produkt, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka, ktorú predávajúci poskytuje v lehote 1 rok od zakúpenia produktu a produkt bol zakúpený u predávajúceho.

 4. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady produktu, alebo na výmenu vadného produktu za bezvadný produkt. Kupujúci si uplatní reklamáciu u predávajúceho bezodkladne po zistení vady produktu.

 5. Reklamačné konanie produktu, ktorý sa dá objektívne predložiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: 

  a) reklamovaný produkt spotrebiteľ predložil na adresu: Hardware Support s.r.o., Švermova 23, 911 01 Trenčín, IČO 46 178 899


  b) spolu s reklamovaným produktom bol na vyššie uvedenú adresu predložený doklad o kúpe – pokladničný doklad (faktúra), prípadne telefonický kontakt, presné popísanie chyby produktu, resp. ako došlo k chybe produktu.

 6. Kupujúci si neuplatňuje záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený.

 7. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

  a. nepredložením dokladu o zaplatení (kópiu dokladu odporúčame kupujúcemu si zabezpečiť a ponechať si),

  b. uplynutím záručnej doby produktu, 

  c. mechanickým poškodením produktu spôsobeným kupujúcim,

  d. používaním produktu v podmienkach, ktoré neodpovedajú prirodzenému prostrediu,

  e. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o produkt,

  f. poškodením produktu nadmerným zaťažovaním, nesprávnou manipuláciou, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

  g. poškodením produktu neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami, 

  h. poškodením produktu náhodnou skazou a náhodným zhoršením, iným neodborným zásahom, poškodením či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, neoprávneným zásahom do produktu.

 8. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  a. odovzdaním opraveného produktu, 

  b. výmenou produktu,


  c. vrátením kúpnej ceny produktu, 

  d. vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu,

  e. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, 
 f. odôvodneným zamietnutím reklamácie produktu.

 9. Záruka sa nevzťahuje na neodborný zásah do produktu, resp. nedodržanie postupu uvedenom v návode na použitie - u produktov u ktorých takýto postup vyplýva z povahy výrobku.

 1. Prípadné riešenia vzniknutého sporu je možne riešiť aj mimosúdnou cestou prostredníctvom vzájomnej dohody.

 2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e- mailových správ.

 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

V Trenčíne, dňa 01.11.2018

SLEDUJTE NÁS